Pronounce Names

www.pronouncenames.com
adkins is pronounced as AE d k ih n z where,

AE is pronounced as a in at
d is pronounced as d in do
k is pronounced as k in key
ih is pronounced as i in it
n is pronounced as n in no
z is pronounced as z in zen